Image

O nas

Środowiskowy Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Swarzędzu jest placówką wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2020 roku został wydzielony ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu i stanowi odrębną jednostkę organizacyjną Gminy Swarzędz, przy czym, w ramach wspólnej obsługi, Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu zapewnia Środowiskowemu Domowi Samopomocy  m.in. obsługę finansowo – księgową, kadrowo – płacową i informatyczną.

Misją Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu jest tworzenie systemu wsparcia dla osób chorych z jednoczesnym aktywizowaniem i motywowaniem ich do samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym. Program ŚDS zakłada długoterminowy charakter pomocy i uwzględnia całość przeżyć uczestnika,  w tym radzenie sobie z chorobą. Wzmacnia poczucie godności, niezależności i odpowiedzialności oraz uczy świadomego budowania relacji interpersonalnych. Proces integracji społecznej opiera na rozwijaniu indywidualnego potencjału oraz autonomii uczestników. Zadaniem Domu jest również wspieranie rodzin i bliskich osób chorych dostosowując ofertę pomocy do ich potrzeb.

Środowiskowy Dom Samopomocy, jako jednostka organizacyjna Gminy Swarzędz funkcjonuje w środowisku lokalnym i dąży do budowania właściwych relacji z otoczeniem społecznym, a przez to do integracji. Organizowanie przedsięwzięć wspólnie z innymi jednostkami organizacyjnymi m.in: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Świetlicami Socjoterapeutycznymi, Klubami Seniora, a także ze szkołami, Biblioteką Publiczną, organizacjami pozarządowymi itp. ma na celu zmierzanie w kierunku integracji wokół zdrowia i życia codziennego poprzez aktywne uczestnictwo i współtworzenie społeczności lokalnej. Dom przeznaczony jest dla 20 osób. Uczestnicy są kierowani do Domu na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej prze dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu oferuje następujące formy zajęć i wsparcia:
a) trening funkcjonowania w życiu codziennym
b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
c) trening umiejętności spędzania czasu wolnego i rozwoju zainteresowań,
d) treningi funkcji poznawczych
e) poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin,
f) terapia ruchowa, zajęcia sportowe, rehabilitacja, turystyka


Praca z uczestnikami ŚDS odbywa się w oparciu o tzw. Indywidualne Plany Postępowania Wspierająco - Aktywizującego. Plan przygotowuje Pracownik Pierwszego Kontaktu w porozumieniu i za zgodą uczestnika oraz Zespołu Wspierająco - Aktywizującego. Zawiera on cele, metody i formy pracy (rodzaj zajęć) oraz ramy czasowe do ich osiągania i jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika.

Plan przygotowuje się na okres zaproponowany przez Zespół Wspierająco - Aktywizujący (w przypadku pierwszego przyjęcia na 3 miesiące), po których następuje ocena postępów. Na podstawie oceny weryfikuje się wyznaczone cele i zadania oraz planuje zadania na następny okres. Podstawą oceny są informacje zebrane od poszczególnych pracowników na temat osiągniętych wyników oraz opinia uczestnika dotycząca swojej pracy i postępów.

Zespół Wspierająco - Aktywizujący tworzą osoby z doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, posiadające odpowiednie wykształcenie oraz wymagany staż pracy z osobami chorymi psychicznie.

Image
Image
Image