Image

Zajęcia klubowe

Zajęcia w ŚDS mają charakter wspierająco – aktywizujący

Zajęcia dla uczestników

Poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne

Treningi pamięci

Gry

Zajęcia klubowe dla byłych uczestników oraz kandydatów na uczestnika

Treningi umiejętności społecznych

(m.in. budżetowy, higieniczny)

Zajęcia grupowe z psychologiem

Zajęcia muzyczne

Zajęcia teatralne

Zajęcia plastyczne

Nordic Walking

Zajęcia klubowe dla byłych uczestników oraz kandydatów na uczestnika

Rehabilitacja i gimnastyka

Zajęcia na pływalni

Relaksacja

Wycieczki i spotkania integracyjne

Warsztaty gry na bębnach etnicznych

Zajęcia kulinarne

(ciepły posiłek codziennie)

Zabawy integracyjne i sportowe

Prezentacja filmów

Dostęp do stanowisk komputerowych z Internetem

Biblioterapia

Samoobrona

Trening komunikacji interpersonalnej

Jak zostać uczestnikiem – procedura przyjęcia

Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Swarzędzu może być każda osoba posiadająca diagnozę przewlekłej choroby psychicznej.

Dom przeznaczony jest dla osób zamieszkujących teren miasta i gminy Swarzędz oraz Pobiedzisk.

Zasady dotyczące przyjmowania uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu.

  1. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach ŚDS spotyka się z Kierownikiem lub pracownikiem socjalnym Domu, który określa możliwość przyjęcia do ŚDS (czy są wolne miejsca i czy kandydat spełnia warunki formalne);
  2. Po wstępnym zakwalifikowaniu, kandydat na uczestnika otrzymuje do wypełnienia formularze dotyczące stanu zdrowia: zaświadczenie lekarskie dla lekarza psychiatry oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla lekarza rodzinnego;
  3. Wypełnione druki zaświadczeń lekarskich oraz wniosek o skierowanie do ŚDS oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada) składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania;
  4. Po wpłynięciu wniosku do OPS, do domu kandydata na uczestnika ŚDS przychodzi pracownik socjalny w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego;
  5. Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu.
  6. Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS jest wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco - aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego oraz okresu jaki będzie niezbędny do jego realizacji;
  7. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego dla uczestnika, Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu wydaje decyzję kierującą do ŚDS na czas niezbędny do realizacji tego planu.
  8. Korzystanie z zajęć w ŚDS przez Uczestnika jest bezpłatne.

Dla osób oczekujących na przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu

Zapraszamy osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, które ukończyły 18 r.ż., będące mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz.
Zajęcia klubowe odbywają w ramach zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu w dni i godziny wyznaczone przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu.
Udział w zajęciach klubowych jest bezpłatny.
Liczba uczestników zajęć klubowych jest zależna od aktualnych warunków i możliwości Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu. W zajęciach klubowych mogą brać udział osoby spełniające warunki przyjęcia do  Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Zajęcia klubowe dla byłych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu

Z zajęć klubowych mogą korzystać osoby będące byłymi uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu.
Zajęcia klubowe odbywają się w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu, przy ul. Działkowej 61 A w Swarzędzu. Liczba uczestników zajęć klubowych jest zależna od aktualnych warunków i możliwości Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu i jest ustalana przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu. Zajęcia klubowe odbywają się w dni i godziny wyznaczone przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Swarzędzu.
Zajęcia mają charakter grupowy lub indywidualny. Zajęcia w Klubie odbywają się po zakończeniu zajęć uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy;
Środowiskowy Dom Samopomocy w Swarzędzu nie zapewnia dojazdu na zajęcia klubowe.
Udział w zajęciach klubowych jest bezpłatny.